• Trojdňový
  Trojdňový TRINITY Pobyt ako darček - zakúpite online

  Ideálny darček za menej ako 2 minúty. Trojdňový TRINITY pobyt platný v ktoromkoľvek rezorte TRINITY Hotels
  zakúpite online s možnosťou platby kartou.

 • VYUŽITE
  VYUŽITE JEDINEČNÚ FIRST MOMENT PONUKU NA LETO – UŠETRÍTE AŽ 20%

  20% zľavu FIRST MOMENT na pobytový balík LETO 2018. Teraz zaplatíte len 1/3 z ceny pobytu.

 • Prijmite
  Prijmite FOODIE firemnú kulinársku výzvu

  Predstavujeme vám jedinečný koncept FOODIE kulinárskeho štúdia a zážitkového varenia.
  Foodie je určené pre všetkých, ktorí milujú dobre jedlo so všetkým, čo k nemu patrí.

 • Výnimočné
  Výnimočné kongresové priestory v ponuke SENEC Lake Resort

  Kongresová miestnosť až pre 650 osôb, salóniky, súkromná kinosála či kulinárske štúdio FOODIE
  Výnimočné priestory pre výnimočné podujatia, teambuidingy, kongresy či párty.

 • Odštartujte
  Odštartujte nový rok zimným teambuildingom!

  S unikátnym teambuildingom v kulinárskom štúdiu foodie či sukromnej kinosále mediatro v ATRIUM High Tatras

Pravidlá Trinity Klubu

1.  Preambula

1.1. Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub (ďalej len „VP“) vydávajú v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosti Hotel Senec, a.s. (IČO: 35735953), ASPECT Vyhne, a.s. (IČO: 36354694) a DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282), ktoré sú členmi aliancie TRINITY (ďalej spoločne len „TRINITY“).

1.2. Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom a TRINITY v rámci vernostného programu TRINITY Klub, najmä podmienky pri vydávaní a používaní kariet TRINITY Karta pri nákupe tovarov a služieb za zvýhodnené ceny, spôsob získavania vernostných bodov a spôsob ich následného využitia formou odmien, bližšie špecifikovaných na webovej stránke vernostného programu TRINITY Klub na internetovej adrese www.trinityklub.sk.

1.3. Cieľom vernostného programu TRINITY Klub je poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov hotelov TRINITY. Zákazníci sa stávajú členmi vernostného programu TRINITY Klub na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadria registráciou do vernostného programu TRINITY Klub.

1.4. Zoznam aktuálnych zliav a odmien, vrátane podmienok ich uplatnenia je k dispozícii na internetovej stránke www.trinityklub.sk. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí výlučne ponuka zliav a odmien aktuálne zverejnená na internetovej stránke www.trinityklub.sk.

1.5. TRINITY Karta je autorizačným prvkom, prostredníctvom ktorého členovia programu uplatňujú zľavy a bodové operácie v hoteloch TRINITY.

2.  Členstvo vo vernostnom programe  TRINITY Klub a TRINITY Karta

2.1. Členom vernostného programu TRINITY Klub sa môže stať plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá spĺňa ďalej uvedené podmienky pre členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub. Členom programu nemôže byť právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba - podnikateľ. Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub.

2.2. Podmienkou vzniku členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub je spôsobilosť na právne úkony zákazníka, vyplnenie registračného formulára, vyjadrenie súhlasu s VP, udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov a udelenie súhlasu so zasielaním obchodných ponúk. Členstvo vo vernostnom programe nadobúda účinnosť odo dňa nasledujúceho po dní, v ktorom si člen objednal v jednom z hotelov TRINITY ubytovanie aspoň minimálne na jednu noc, objednané ubytovanie riadne využil a zaň aj riadne a včas zaplatil. Nadobudnutím účinnosti členstva je člen oprávnený na všetky zľavy a benefity v zmysle týchto Pravidiel.

2.3. Člen programu je oprávnený čerpať zľavy a benefity vernostného programu TRINITY Klub výlučne prostredníctvom platnej TRINITY Karty.

2.4. TRINITY Karta  je základnou identifikačnou kartou vernostného programu TRINITY Klub. Karta vždy obsahuje jedinečný čiarový kód, ktorý je zároveň identifikačným číslom zákazníka. Karta je určená pre autorizáciu členov vernostného programu.

3.  Nakladanie s TRINITY kartou

3.1. Člen vernostného programu TRINITY Klub je oprávnený TRINITY Kartu používať v súlade s VP. V prípade zániku členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub je člen vernostného programu povinný TRINITY Kartu vrátiť TRINITY. V prípade, ak člen TRINITY Kartu nevráti bez zbytočného odkladu, ktorýkoľvek pracovník na akceptačnom obchodnom mieste TRINITY Klub-u po predložení uvedenej TRINITY Karty, ktorej členstvo zaniklo, zabezpečí jej fyzické znehodnotenie.

3.2. Po zániku oprávnenia používať TRINITY Kartu zodpovedá člen vernostného programu TRINITY Klub za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku neoprávneného používania TRINITY Karty a zaväzuje sa ju v celom rozsahu nahradiť TRINITY.

3.3. TRINITY Karta je neprenosná na účely načítania bodov a využitia zľavy a na účely získania benefitov, pričom je platná len s platným dokladom totožnosti člena programu, na meno ktorého bola vydaná.

3.4. K akceptácii TRINITY Karty dochádza v označených akceptačných obchodných miestach TRINITY Klub-u po predložení platnej TRINITY Karty. 

3.5. Prostredníctvom TRINITY Karty sú členovia vernostného programu oprávnení v akceptačných miestach k využívaniu zliav,  k načítaniu bodov do vernostného programu TRINITY Klub a k získaniu odmien podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.trinityklub.sk.

3.6. V prípade, ak člen vernostného programu nemá vo svojej osobnej dispozícií TRINITY Kartu, nie je oprávnený využívať zľavy, požadovať pričítanie bodov ani získať benefit z titulu členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub. 

4.  Poskytovanie zliav pre členov vernostného programu TRINITY Klub

4.1. Nákup za zvýhodnené ceny realizujú členovia vernostného programu TRINITY Klub prostredníctvom platných TRINITY Kariet v sieti akceptačných miest TRINITY Klub.

4.2. Aktuálny prehľad všetkých výhod pre členov vernostného programu je k dispozícií vždy na internetovej stránke www.trinityklub.sk. 

5.  Body vo vernostnom programe TRINITY Klub

5.1. Člen vernostného programu je oprávnený nakupovať v hoteloch TRINITY tovary, služby a produkty, za nákup ktorých získava po predložení platnej TRINITY Karty vernostné body.  Body získava člen vernostného programu iba vtedy, ak pri platbe účtu v jednom z hotelov TRINITY je súčasťou plateného účtu aj ubytovanie na minimálne jednu noc. Pokiaľ je súčasťou plateného účtu aj ubytovanie na minimálne jednu noc, body budú pripísané za celú sumu zaplateného účtu. Pokiaľ nie je súčasťou plateného účtu aj ubytovanie na minimálne jednu noc, nebudú členovi vernostného programu pripísané žiadne body. 

5.2. V prípade, že si člen vernostného programu TRINITY Klub zakúpi svoj pobyt (ubytovanie) cez sprostredkovateľa (cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru, zľavový portál, sprostredkovateľský portál a/alebo iné) a za tento pobyt (ubytovanie) zaplatí priamo sprostredkovateľovi, za takýto pobyt mu body pripísané nebudú. 

5.3. V prípade, že si člen vernostného programu TRINITY Klub zakúpi svoj pobyt (ubytovanie) cez sprostredkovateľa (cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru, zľavový portál, sprostredkovateľský portál a/alebo iné) a za tento pobyt (ubytovanie) zaplatí priamo niektorému hotelu TRINITY (HOTEL SENEC, a.s., ASPECT VYHNE, a.s., DOMÉNA, s.r.o.), za takýto pobyt mu body pripísané budú. 

5.4. Člen vernostného programu TRINITY Klub je oprávnený pred platbou účtu v jednom z hotelov TRINITY a po predložení platnej  TRINITY Karty žiadať obsluhu a/alebo recepciu o pripísanie vernostných bodov na predloženú TRINITY Kartu.

5.5. Člen vernostného programu získa za každé jedno EURO zaplateného a zrealizovaného pobytu, po predložení platnej TRINITY Karty v jednom z hotelov TRINITY, jeden (1) vernostný bod.

5.6. TRINITY si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu vernostného bodu. V prípade zmeny hodnoty vernostného bodu oznamuje TRINITY novú hodnotu vernostného bodu na internetovej stránke www.trinityklub.sk. Účinnosť novej hodnoty vernostného bodu nastáva okamžikom jej zverejnenia na internetovej stránke www.trinityklub.sk.   

5.7. Člen vernostného programu dostáva informáciu o aktuálnom stave svojho bodového konta e-mailom, zvyčajne do 24 hodín po zaplatení a zrealizovaní pobytu v jednom z hotelov TRINITY.

5.8. Pri platbe účtu v jednom z hotelov TRINITY a zároveň pri predložení platnej TRINITY Karty je zamestnanec daného hotela povinný vydať pokladničný doklad, na základe ktorého je možné vykonať následnú kontrolu pripísaných vernostných bodov. V prípade, že hodnota pripísaných vernostných bodov nezodpovedá hodnote plateného účtu (aj keď boli splnené podmienky uvedené v bode 5.1.) alebo body neboli vôbec pripísané na konto, má člen vernostného programu právo reklamovať dodatočné pripísanie správnej hodnoty bodov. Podmienkou dodatočného pripísania bodov je zaslanie kópie pokladničného dokladu na adresu TRINITY: trinity@trinityhotels.sk.

5.9. V prípade, ak TRINITY zistí, že členovi vernostného programu boli pripísané vernostné body v rozpore s VP, má TRINITY právo odobrať neoprávnene pripísané vernostné body z konta člena vernostného programu.

6.  Benefity  vo vernostnom programe TRINITY Klub

6.1. Člen vernostného programu TRINITY Klub  je oprávnený zameniť získané vernostné body za benefity, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na internetovej stránke www.trinityklub.sk. Člen programu je oprávnený zameniť vernostné body za benefit, za podmienok stanovených pri každom benefite.

6.2. V prípade , že benefit má vyššiu hodnotu – automaticky klient spadá do nižšej cenovej hladiny

7.  Strata, odcudzenie, poškodenie a vydanie náhradnej TRINITY Karty

7.1. Člen vernostného programu je povinný chrániť TRINITY Kartu pred jej stratou, poškodením, zneužitím a/alebo zničením. Je povinný zabezpečiť, aby sa TRINITY Karta nedostala k dispozícií neoprávnenej osobe.

7.2. Člen vernostného programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie TRINITY Karty bez zbytočného odkladu nahlásiť emailom na adresu: trinity@trinityhotels.sk.

7.3. Člen vernostného programu môže požiadať TRINITY v prípade straty, odcudzenia a/alebo poškodenia karty o vydanie novej TRINITY Karty na recepcii niektorého z hotelov TRINITY, na základe predloženia dokladu totožnosti. 

7.4. Vydaním náhradnej TRINITY Karty s novým čiarovým kódom zostávajú všetky evidované záznamy na konte člena vernostného programu v platnosti a nová TRINITY Karta je priradená ku kontu ako aktuálne jediná platná, pôvodná karta bude znefunkčnená a zablokovaná.

8.  Zablokovanie konta a zánik členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub

8.1. V prípade, ak člen vernostného programu poruší VP, je TRINITY oprávnená zablokovať konto člena vernostného programu TRINITY Klub, a to aj bez prechádzajúceho upozornenia. Za porušenie VOP sa považuje najmä (i) používanie TRINITY Karty v rozpore s VP, (ii) poskytnutie TRINITY Karty tretej osobe, ktorá nie je oprávnená na využitie zliav, (iii) akékoľvek konanie člena vernostného programu, ktoré TRINITY vyhodnotí ako nevhodné, neetické a/alebo v rozpore s účelom a politikou vernostného programu TRINITY Klub. TRINITY si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť, či člen svojim konaním porušil VP s konečnou platnosťou.

8.2. Členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub zaniká:

8.2.1. Okamžitým zánikom členstva vo vernostnom  programe z dôvodov uvedených v bode 8.3. VP

8.2.2. Vypovedaním členstva vo vernostnom programe podľa bodu 8.4. VP

8.2.3. Ukončením činnosti vernostného programu TRINITY Klub na základe rozhodnutia TRINITY

8.3. Členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub zaniká okamžite, a to v prípade zistenia, že člen programu zneužil zľavy a/alebo benefity poskytované vernostným programom TRINITY Klub Klub a/alebo neoprávnene poskytol TRINITY Kartu tretej osobe neautorizovanej k využitiu zliav, a/alebo iným spôsobom porušil VP alebo poskytol nepravdivé údaje v žiadosti o registráciu.

8.4. Člen vernostného programu a TRINITY sú oprávnení vypovedať členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy ku dňu doručenia písomnej výpovede členovi alebo TRINITY. Pod písomnou formou sa rozumie aj zaslanie výpovede členstva prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty TRINITY trinity@trinityhotels.sk alebo adresu elektronickej pošty člena vernostného programu.

8.5. Ukončením členstva z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom stráca člen vernostného programu všetky práva a nároky, ktoré súviseli s členstvom vo vernostnom programe TRINITY Klub,  najmä nároky na všetky vernostné body pripísané na konte a zľavy a benefity vyplývajúce z členstva.

9.  Ochrana osobných údajov

9.1. Člen vernostného programu vyplnením registračného formulára TRINITY Klub-u berie na vedomie a výslovne súhlasí, že jeho osobné údaje poskytnuté vyplnením registračného formulára TRINITY Klub-u sú spoločnosťami Hotel Senec, a.s. (IČO: 35735953), ASPECT Vyhne, a.s. (IČO: 36354694) a DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282) spracovávané v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane osobných údajov“).

9.2. Člen vernostného programu vyplnením registračného formulára TRINITY Klub-u výslovne súhlasí, aby spoločnosti Hotel Senec, a.s. (IČO: 35735953), ASPECT Vyhne, a.s. (IČO: 36354694) a DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282) osobné údaje poskytnuté vyplnením registračného formulára TRINITY Klub-u spracovávali pre účely priameho marketingu, čím sa rozumie ponuka služieb TRINITY a obchodných partnerov TRINITY, zasielanie obchodných ponúka informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane krátkych textových správ odosielaných na mobilné telefóny v súlade s platnou legislatívou. Člen vernostného programu TRINITY Klub súhlasí najmä s tým, aby TRINITY osobné údaje, ktoré získa z registrácie zákazníka do vernostného programu TRINITY Klub a ďalej osobné údaje, ktoré získa v súvislosti s obchodným stykom so zákazníkom v rámci vernostného programu TRINITY Klub prostredníctvom elektronickej databázy zhromažďovalo, ukladalo na nosiče informácií, uchovávalo, sprístupňovalo určeným zamestnancom triedením, kombinovaním a vyhodnocovaním informácií pre marketingové účely. Osobné údaje sú spracovávané  v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa (štát, PSČ, mesto, ulica, súpisné číslo), email, telefón, údaje o nákupoch, uplatnených zľavách a komunikácia s členmi vernostného programu.

9.3. TRINITY ako prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného sprostredkovateľa, pričom zákazník berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ či sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.  Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazník udeľuje TRINITY na dobu trvania členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub a po ukončení členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub na dobu nevyhnutnú pre vysporiadanie vzájomných vzťahov z ukončeného členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub, ktorá nepresiahne 60 dní.

9.4.  Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je platný do odvolania tohto súhlasu. Udelenie  je dobrovoľné a člen vernostného programu môže svoj súhlas podľa bodu 9.2. kedykoľvek odvolať, a to bezplatne písomným oznámením na kontaktnú adresu vernostného programu TRINITY Klub.

9.5. Zákazník TRINITY, ktorý poskytol TRINITY osobné údaje má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva  uvedené v zákone o ochrane osobných údajov (najmä práva podľa ustanovení §20 zákona o ochrane osobných údajov, ako aj práva podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

9.6. Každý člen vernostného programu TRINITY Klub je v prípade zmeny svojich osobných údajov povinný tieto údaje aktualizovať a to e-mailovým oznámením na adresu: trinity@trinityhotels.sk.

10.  Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2016.

10.2 Body, ktoré Člen vernostného programu nadobudol k 30.11.2016, zostávajú zachované.

10.3. Zľavy, benefity a všetky ďalšie výhody pre členov vernostného programu TRINITY Klub nie sú právne vymáhateľné.

10.4. TRINITY je oprávnená  Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub meniť z dôvodu zmeny politiky TRINITY v oblasti poskytovania výhod zákazníkom TRINITY v rámci vernostného programu TRINITY Klub, zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, zmeny príslušných právnych predpisov alebo z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.

10.5. TRINITY je povinná zverejniť aktuálne znenie VP na internetovej stránke www.trinityklub.sk. V prípade, ak TRINITY jednostranne zmení VP, zaväzuje sa ich zverejniť na internetovej stránke www.trinityklub.sk.

10.6.  Kontaktná adresa vernostného programu TRINITY Klub

TRINITY Hotels
Slnečné jazerá - sever
903 01  SENEC
Tel.: 18 333

Mail: trinity@trinityhotels.sk
Web: www.trinityhotels.sk

Fotogaléria -