• Získajte
  Získajte až 200€ na letnú dovolenku v TRINITY Hotels

  Pri príležitosti oslavy 8. narodenín TRINITY Hotels & Resorts obdarujeme my Vás.
  Rezervujte si Vašu dovolenku s heslom „OSLAVUJEM S TRINITY" a my Vás odmeníme poukazom v hodnote az 200 EUR

 • Cenový
  Cenový hit: Letný pobyt 4 noci za cenu 3

  Nepremeškajte výhodnú ponuku. Letný pobyt na 4 noci teraz za cenu 3.
  Oslavujte 8. narodeniny s nami! Vyžiadajte si Váš letný pobyt s heslom "Oslavujem s TRINITY" a získajte narodeninový poukaz až 100€

 • Najväčšia
  Najväčšia kongresová sála na Slovensku

  Kongresová sála SUN disponuje kapacitou pre 650 osôb so širokou variabilitou usporiadania priestoru. Pohyblivé deliace
  priečky umožňujú vytvoriť dve samostatné viacúčelové sály LAKE a LAGOON s vlastným banketovým priestorom vhodným na podávanie občerstvenia.

 • Katalóg
  Katalóg - Letná dovolenka na Slovensku

  Na dovolenku nemusíte cestovať ďaleko. Zažite plnohodnotnú rodinnú letnú dovolenku na Slovensku v sieti TRINITY Hotels & Resorts. Pozrite si náš letný katalóg a vyberte si rezort, ktorý vás najviac očarí.

 • Nové
  Nové priestory už aj v Senec Lake Resort!

  Už aj v SENEC Lake Resort môžete naplno využívať jedinečné priestory súkromného kina MediaTro, kulinárskeho štúdia Foodie, 4 Elements Day Spa či herňu nielen pre deti GameZone.

Všeobecné obchodné podmienky hotelov

stiahnúť pdfVšeobecné obchodné podmienky - Stiahnúť vo formáte PDF

Všeobecné obchodné podmienky

PREAMBULA:

 

Ubytovanie klientov (ďalej aj ako len „Klient“ alebo aj ako len „Hosť“) v hoteloch: (I) Hotel Senec nachádzajúci sa v Senci na adrese Slnečné jazerá - Sever 2572, (II) Hotel Sitno nachádzajúci sa vo Vyhniach na adrese Vyhne 103 a (III) Atrium Hotel nachádzajúci sa vo Vysokých Tatrách na adrese Nový Smokovec 42 (ďalej samostatne aj ako len „Hotel“ a spoločne aj ako len „Hotely“) sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej aj ako len „VOP“ alebo aj ako len „Ubytovací poriadok“). Ubytovaný hosť prijíma Ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, pričom jeho neznalosť nebude mať žiaden vplyv na prípadné vzniknuté právne následky. Ubytovací poriadok je okrem iného zverejnený na recepcii Hotela Senec, Hotela Sitno a Atrium Hotela.

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky

 

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie, zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností a miestností Hotela na podujatia na vykonávanie podujatí, ako aj pre všetky pre Hosťa vykonané ďalšie služby a dodávky Hotela. Iné obchodné a zmluvné podmienky pre Hosťa sa použijú iba vtedy, ak boli výslovne vopred písomne zmluvnými stranami dohodnuté a výslovne dohodli prednosť pred týmito VOP.

 

 • Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Hosťa Hotelom, pričom závisí od slobodnej vôle Hotela, či rezerváciu písomne potvrdí.

 

 • Zmluvné strany sú Hotel a Hosť. Pri objednávke treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Hotelu spolu s Hosťom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa hotelu nepreukáže, že záväzky preberá len Hosť.

 

 • Akýkoľvek podnájom alebo ďalší nájom miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Hotela.

 

 1. Podmienky a spôsob ubytovania

 

 • Hotel môže ubytovať iba Hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Hosť sa prihlasuje na recepcii hotela ihneď po príchode. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi Hotela svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 • Každý Hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „Cudzinec“), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené Hosťovi pri príchode pracovníkom Hotela, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.

 

 • Hotel poskytuje ubytovaným Hosťom služby v primeranom rozsahu, ktorý ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

 

 • Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť Hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

 

 • Pokiaľ nie je dojednané inak, Hosť má k dispozícii rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu, týmto však nie je dotknutý bod 2.6. tohto článku. Hosť nemá žiaden nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby, okrem prípadu, ak to obsadenosť Hotela dovoľuje, tak je možné Hosťovi po predchádzajúcej dohode pripraviť izbu pred 14.00 hod, za čo je Hosťovi účtovaný samostatný poplatok vo výške 15 EUR.

 

 • Hotel si vyhradzuje právo na posun času prichystania izby na 16:00 hod. v prípade, že obsadenosť Hotela nedovoľuje pripraviť izbu na 14:00 hod. O posune času ubytovania musí byť Hosť informovaný minimálne 24 hodín vopred.

 

 • Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod. ráno uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 

 • Izba musí byť v dohodnutý deň odjazdu uvoľnená Hosťom najneskôr do 10:00 hod. a odovzdaná Hotelu naspäť. V prípade oneskoreného vypratania izby po 10.00 do 15:00 hod. má Hotel právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 25,00 EUR za „late check out“. V prípade oneskoreného vypratania izby po 15:00 hod. do 17:00 hod. má Hotel právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške 35,00 EUR za „late check out“. V prípade oneskoreného vypratania izby po 17:00 hod. má Hotel právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 100 % z ceny izby. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo Hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče a/alebo elektronickú kartu na recepcii a poverenému pracovníkovi Hotela oznámi odhlásenie sa z ubytovania (tzv. „check out“). Hotel si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu hosťa, a to najneskôr do 1 hodiny od uvoľnenia izby Hosťom.

 

 • Rezervovanú izbu, do ktorej sa Hosť nenasťahoval najneskôr do 16:00 dňa príjazdu, môže Hotel prenechať inému Hosťovi. Toto neplatí, pokiaľ bol vyslovene dohodnutý neskorší príjazd.

 

 • Ak si Hosť vopred objednal jednoposteľovú izbu a objednávku Hotel potvrdil, účtuje Hotel Hosťovi iba cenu za jednoposteľovú izbu aj v prípade, že Hosťa ubytuje vo viacposteľovej izbe alebo v apartmáne. Táto zásada platí aj pri objednávke a potvrdení ubytovania v dvojposteľovej alebo trojposteľovej izbe, ak je Hosť ubytovaný vo viacposteľovej izbe alebo apartmáne.

 

 • Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Hotel ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade hosť nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, a ani na ubytovanie v inej izbe hotela, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov Hotela nie je možné.

 

 1. Platba za poskytnuté ubytovanie

 

 • Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii Hotela.

 

 • Hotel je oprávnený požadovať od Hosťa pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny ubytovania. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Hotela, pokiaľ nie je písomne dojednané inak.

 

 • Hosť je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny Hotela podľa cenníka Hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky Hotela voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Hosťom. Hosť je povinný najneskôr v deň ukončenia pobytu na základe predloženého vyúčtovania ubytovania a služieb alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od Hosťa uhradiť Hotelu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby.

 

 • Firemné ceny akceptuje Hotel pri jednorazových rezerváciách nad pätnásť (15) izieb alebo po vzájomnej dohode s obchodným oddelením Hotela. Firemné ceny musia byť písomne potvrdené obchodným oddelením Hotela.

 

 • Klient je povinný pri objednávke tzv. pobytového balíka uhradiť Hotelu zálohu vo výške 100% kúpnej ceny balíka na základe vystavenej zálohovej faktúry určenej ako zábezpeka za jednotlivý pobytový balík a Hotel po ukončení pobytu a vyčerpaní tzv. pobytového balíka vystaví Klientovi zúčtovaciu faktúru.

 

 • V prípade, ak Hosť skráti dojednaný pobyt v Hoteli, Hotel má právo vyúčtovať Hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

 

 • Dohodnuté ceny zahŕňajú cenu ubytovania, obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 (štyri) mesiace a zvýši sa Hotelu všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže Hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o desať percent. Ceny môže Hotel ďalej zmeniť, keď si Hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách Hotela alebo v dĺžke pobytu a Hotel s tým súhlasí.

 

 • Pokiaľ cena za poskytnuté služby prekročí sumu 333,- EUR, je Hosť povinný na vyzvanie pracovníkov recepcie Hotela cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.

 

 • Hotel je oprávnený vzniknuté pohľadávky vyúčtovať Hosťovi ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je Hotel oprávnený požadovať úroky z omeškania. Hotel je po dohode s Hosťom oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou maximálne 14 dní od vystavenia.

 

 • Hosť nie je oprávnený bez písomného súhlasu Hotela započítať voči pohľadávke Hotela akúkoľvek splatnú a/alebo nesplatnú peňažnú pohľadávku.

 

 • Hotel pri platbe akceptuje tieto druhy kariet: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners club International a AMEX.

 

 • Miestom akéhokoľvek plnenia a platby podľa týchto VOP je vždy prevádzka Hotela.

 

 1. Zodpovednosť hotela a hosťa

 

 • Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach podľa ustanovení § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

 • Hotel poskytuje na požiadanie a podľa platného cenníka Hosťovi bezpečnostný trezor. Použitie trezoru v izbe nie je možné považovať za prevzatie veci Hotelom do úschovy.

 

 • Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch Hotela.

 

 • Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené Hosťovi mimo areálu Hotela. Areálom Hotela sa na tieto účely rozumie budova Hotela a ohradený pozemok k nej prislúchajúci.

 

 • Na prijímanie návštev sú Hosťom k dispozícii spoločné miestnosti Hotela. Na izbe môže Hosť prijímať návštevy iba v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. so súhlasom pracovníka Hotela po zapísaní do Knihy návštev.

 

 • Pri ochorení alebo zranení Hosťa Hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

 

 • V izbe ani v spoločenských priestoroch Hotela nesmie Hosť bez súhlasu vedenia Hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

 

 • V priestoroch Hotela najmä, nie však výlučne na izbe, nesmie Hosť používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1000 Wattov. Tento zákaz sa nevzťahuje na nabíjanie batérií, elektrického zariadenia slúžiaceho k práci a/alebo zábave, akou je napr. notebook, tablet, mobilný telefón, a pod.

 

 • Pred odchodom z Hotela je Hosť povinný na izbe a príslušenstve k izbe zhasnúť svetlo, uzavrieť vodovodné kohútiky, uzatvoriť dvere a elektronickú kartu odovzdať na recepcii. Zároveň je pred odchodom z Hotela Hosť povinný nahlásiť konzumáciu z „mini baru“. V prípade, že tak neurobí a následne bude zistená konzumácia, bude táto Hosťovi fakturovaná podľa aktuálneho cenníka.

 

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých, a to ani v izbe a ani v ostatných spoločenských priestoroch Hotela.

 

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je Hosť oprávnený v priestoroch Hotela nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.

 

 • Hosť nesmie vnášať do izby alebo iných nie na to určených priestorov lyže, snowboardy, sane, bicykle a ostatné hnuteľné vecí im obdobné.

 

 • V čase od 22.00 hod. do 7.00 h musí Hosť dodržiavať nočný kľud. Nočný kľud nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúceho najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas určené príslušným platným právnym predpisom.

 

 • Fajčenie je povolené len vo vyhradených vonkajších priestoroch Hotela. V izbách a aj na balkónoch platí prísny zákaz fajčenia. V Hoteli je prísne zakázané užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.

 

 • Ubytovanie akýchkoľvek zvierat je v izbách a ostatných priestoroch Hotela prísne zakázané.

 

 • Hosť je povinný odpad dávať výlučne do vyhradených nádob.

 

 • Pokiaľ Hosť dostane k dispozícii (prípadne aj za úhradu) miesto na odstavenie vozidla na Hotelovom parkovisku, nevzniká tým žiadna zodpovednosť Hotela pri strate alebo poškodení na Hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich.

 

 • Služby budenia vykonáva Hotel s najväčšou starostlivosťou. So správami, poštovými zásielkami a zásielkami tovaru pre Hostí sa vždy zaobchádza s odbornou starostlivosťou.

 

 • Hotel neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by Hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

 

 • Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť ubytovaného Hosťa. Nájdené veci sa uskladňujú v Hoteli maximálne šesť (6) mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú obci.

 

 • Za škody spôsobené na zariadení resp. inventári Hotela zodpovedá Hosť podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku Hotela je Hotel oprávnený na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného inventáru. Hodnota inventáru je stanovená v písomnom zozname nachádzajúcom sa na recepcii, prípadne na izbe. Je v záujme Hosťa informovať sa o jeho obsahu v prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia v izbe a ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil Hosť.

 

 • V prípade spôsobenej škody Hosťom na majetku Hotela, je Hosť povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v Hoteli pri vyúčtovaní ubytovania a služieb, alebo na základe faktúry. V prípade, ak Hosť odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je Hotel oprávnený účtovať Hosťovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Hotela na náhradu spôsobenej škody.

 

 • Sťažnosti Hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Hotela prijíma najmä „Guest Relation Manager“, príp. vedúci recepcie, resp. vedenie Hotela. Reklamácie sa riešia podľa Reklamačného poriadku zverejneného na recepcii Hotela.

 

 1. Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie

 

 • Pokiaľ medzi Hotelom a Hosťom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Hosť do tej doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vyvolal vznik nároku Hotela na akékoľvek platby alebo nároky na náhradu škody Hotela. Právo odstúpenia Hosťa zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči Hotelu nevyužije.

 

 • Storno podmienky pri stornovaní pobytu alebo akcie zo strany Hosťa:
  • V prípade zrušenia objednávky päť (5) a menej pracovných dní pred pobytom alebo akciou Hotel účtuje 100 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia objednávky šesť (6) až desať (10) pracovných dní pred pobytom alebo akciou Hotel účtuje 70 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia objednávky jedenásť (11) až dvadsať (20) pracovných dní pred pobytom alebo akciou Hotel účtuje 50 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia objednávky viac ako 21 pracovných dní pred pobytom alebo akciou Hotel neúčtuje storno poplatok.

 

 • Hotel akceptuje 10 %-nú toleranciu z objednaného počtu osôb.

 

 • Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si Hotel vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.

 

 • Napriek storno podmienkam uvedených v bode 5.2. týchto VOP, Hotel vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každom pobyte a akcii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok pre Hosťa.

 

 • Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej Hotelom, je Hotel tiež oprávnený k okamžitému odstúpeniu od zmluvy.

 

 • Ďalej je Hotel oprávnený od zmluvy mimoriadne odstúpiť najmä v prípadoch:
 • vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré Hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným;
 • izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe Hosťa alebo účelu;
 • Hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb zo strany Hosťa by mohlo ohroziť hladkú prevádzku poskytovania služieb, bezpečnosť alebo vážnosť Hotela na verejnosti a v spoločenskom prostredí.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany Hotela nevzniká Hosťovi žiaden nárok na náhradu škody.

 

 • Storno podmienky masážnych procedúr a ošetrení. V prípade rezervácie masážnych procedúr má Klient právo na bezplatné zrušenie tejto rezervácie len v prípade, ak tak vykoná najmenej 2 hodiny pred začiatkom rezervovanej procedúry. V opačnom prípade je Klientovi účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny ním rezervovanej služby.

 

 1. Podujatia

 

 • Organizátor podujatia musí Hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr päť (5) pracovných dní pred termínom podujatia tak, aby Hotel zabezpečil starostlivú prípravu.

 

 • Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu účastníkov o maximálne desať (10%) percent. Pre určenie odchýlky podľa tohto ustanovenia je základom pôvodne hlásený počet uchádzačov mínus desať percent.

 

 • Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako desať percent musia byť predtým dohodnuté a odsúhlasené s Hotelom.

 

 • Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než desať (10%) percent je Hotel oprávnený nanovo stanoviť dohodnutú cenu, ako aj vymeniť potvrdené miestnosti (izby) s výnimkou, že by to bola voči organizátorovi podujatia neprimeraná požiadavka. Obdobné právo má Hotel aj v prípadoch nečakaných a náhlych zmien v dohodnutých podmienkach podujatia, napr. ako typ sedenia, úprava miestností a ďalšie im obsahom a účelom podobné dojednania a zmeny. Za nečakanú a náhlu zmenu dohodnutých podmienok sa na účely týchto VOP považuje akákoľvek zmena dohodnutých podmienok oznámená Hotelu Organizátorom najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín pred termínom konania akcie.

 

 • Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22:00 hod., smie Hotel od 22:00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22:00 hod.
 • Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá a/alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predchádzajúcu písomnú dohodu s Hotelom. V týchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok resp. poplatok za odzátkovanie.

 

 • Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie prípadne účastníkmi podujatia dodatočne objednaných jedál a nápojov ako aj ďalších výdavkov, ktoré účastníci podujatia uskutočnia v Hoteli.

 

 • Organizátor podujatia/objednávateľ je povinný Hotelu bez vyzvania oznámiť skutočnosť, či vykonanie služby a/alebo podujatia na základe jeho obsahu a/alebo charakteru, je schopné vyvolať verejný spoločenský záujem a/alebo obmedziť a/alebo ohroziť záujmy Hotela.

 

 • Inzeráty v novinách ako aj ostatné opatrenia alebo zverejnenia, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, politickým alebo náboženským podujatiam a predajným podujatiam, ktoré ukazujú vzťah na Hotel alebo jeho obrazové vyhotovenie (snímka, fotografia, kresba), vyžadujú zásadný predchádzajúci písomný súhlas Hotela.

 

 • Všetky snímky, fotografie uverejnené na webovej stránke Hotela sú chránené autorským zákonom a akékoľvek nakladanie podlieha písomnému súhlasu Hotela. Užívatelia stránky nesmú uverejnené fotografie meniť, kopírovať, zobrazovať, uverejňovať, reprodukovať, verejne rozširovať predajom, prenájmom, vypožičaním bez písomného súhlasu Hotela. V žiadnom prípade Hotel nezodpovedá za akékoľvek nepriame, vedľajšie, náhodné náhrady škody, vrátane ušlého zisku spôsobeného používaním, rozširovaním, akýmkoľvek iným nakladaním s uverejnenými fotografiami bez súhlasu Hotela.

 

 • Pokiaľ Hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z poverenia a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje Hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.

 

 • Používanie vlastných elektrických zariadení Organizátora podujatia pri použití elektrickej siete Hotela vyžaduje jeho písomný súhlas od záťaže nad 1000 W. V prípade použitia týchto zariadení a v príčinnej súvislosti s ich použitím a vznikom akejkoľvek škody na technických zariadeniach Hotela, je Organizátor povinný nahradiť všetku škodu.

 

 • Pri podujatiach, ktoré si vyžadujú väčšie elektrické zaťaženie (koncert, osvetlenie a pod.) je Hotel oprávnený dodatočne vyúčtovať Organizátorovi skutočné náklady spojené s osobitosťou akcie a väčším elektrickým zaťažením.

 

 • Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s Hotelom.

 

 • Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ toto organizátor podujatia opomenie a predmety ostanú v miestnosti podujatia, môže Hotel po dobu zotrvania predmetov účtovať nájom za miestnosť. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o úschove. Organizátor podujatia je povinný Hotelu zaplatiť škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov.

 

 1. Reklamačný poriadok

 

 • Ustanovenia tohto článku VOP majú povahu reklamačného poriadku (ďalej aj ako len „Reklamačný poriadok“) vydaného na základe Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

 • Tento Reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb predávaných a poskytovaných poskytovateľmi hotelových služieb a doplnkových tovarov, a to nasledovných obchodných spoločnosti prevádzkujúcich nasledovné Hotely: (1.) Hotel Senec - HOTEL SENEC a.s., sídlo: Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, IČO: 35735953; (2.) Hotel Sitno - ASPECT - VYHNE, a.s., sídlo: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 36354694; (3.) Atrium Hotel - DOMÉNA, s.r.o., sídlo: Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31399282; (ďalej spoločne aj ako len „Poskytovatelia“ alebo „Predávajúci“ a jednotlivo aj ako len „Poskytovateľ“ alebo „Predávajúci“), vo svojich prevádzkarňach, v súlade s predmetom ich činnosti spotrebiteľom (ďalej aj ako len „Kupujúci“ alebo „Spotrebiteľ“ alebo „Klient“).

 

 • Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u poskytovateľa, u ktorého bola vec kúpená, alebo u ktorého bola poskytnutá služba.

 

 • Osobným prevzatím tovaru alebo poskytnutej služby klient - spotrebiteľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

 

 • Hotel - poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny a/alebo úpravy reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia klienta.

 

 • Práva a povinnosti spotrebiteľa a poskytovateľa sa spravujú príslušnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ ma najmä právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

 

 • Predmet reklamácie: nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje u Poskytovateľa v Hoteli ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka; ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začatím ich konzumácie; reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým u Poskytovateľa v Hoteli, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe poskytovateľ nemusí reklamáciu uznať; reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u povereného pracovníka recepcie Hotela bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby; klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.
 • Záručná doba.
  • Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci - poskytovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
  • Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
  • Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchle kazia, musia sa uplatniť najdlhšie v deň nasledujúci po kúpe a pri použitých veciach najdlhšie do šiestich mesiacov po ich kúpe; inak práva zaniknú.
 • Plynutie záručnej doby:
  • Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.
  • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  • Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Postup pri vybavovaní reklamácie.
  • Stravovacie služby:
 • Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
 • V prípade, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.
  • Ubytovacie služby:
 • Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to: a) výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby; b) pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak poskytovateľ nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po vzájomnej obojstrannej dohode alebo má právo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
  • Wellness služby:
 • Klient má právo na reklamáciu služby len počas čerpania služby. Klient nemá právo na vrátenie peňazí alebo zľavu z poskytnutej služby ak ju reklamuje po jej vyčerpaní.
  • Reklamáciu vybavuje riaditeľ, alebo ním poverený pracovník Hotela/poskytovateľa, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je riaditeľ Hotela alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený, a popis ich nedostatku.
  • Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi Hotela/poskytovateľa písomný doklad o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru alebo tovar, ktorého vadu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.
  • O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov uvedených v článku VII. bod 7. VOP rozhodne riaditeľ Hotela alebo ním poverený pracovník ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
  • Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.
 • Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie. Klient je povinný poskytnúť pracovníkovi Hotela/poskytovateľa súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi Hotela/poskytovateľa prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 

 1. Vernostný program TRINITY Klub a Pravidlá TRINITY Klubu

 

 • Úvodné ustanovenia.
  • Tento článok VOP (celý článok 8.) predstavuje Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub (ďalej aj ako len „VP“ alebo aj ako len „TRINITY Klub“), ktorý vydávajú v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosti: (i) HOTEL SENEC a.s. (IČO: 35735953), (ii) ASPECT-VYHNE, a.s. (IČO: 36354694), (iii) DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282), a (iv) TRINITY HOTELS, s.r.o (IČO: 47038705) ktoré sú zároveň členmi aliancie TRINITY (ďalej spoločne aj ako len „TRINITY“).

 

 • Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom a TRINITY v rámci vernostného programu TRINITY Klub, najmä podmienky pri vydávaní a používaní kariet TRINITY pri nákupe tovarov a služieb za zvýhodnené ceny (ďalej aj ako len „TRINITY Karta“), spôsob získavania vernostných bodov a spôsob ich následného využitia formou odmien bližšie špecifikovaných na webovej stránke vernostného programu TRINITY Klub na internetovej adrese trinityklub.sk.

 

 • Cieľom vernostného programu TRINITY Klub je poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov hotelov TRINITY. Zákazníci sa stávajú členmi vernostného programu TRINITY Klub na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadria registráciou do vernostného programu TRINITY Klub.

 

 • Zoznam aktuálnych zliav a odmien, vrátane podmienok ich uplatnenia je k dispozícii na internetovej stránke www.trinityklub.sk. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí výlučne ponuka zliav a odmien aktuálne zverejnená na internetovej stránke trinityklub.sk.

 

 • TRINITY Karta je autorizačným prvkom, prostredníctvom , ktorého členovia programu uplatňujú zľavy a bodové operácie v hoteloch TRINITY.

 

 • Členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub a TRINITY Karta
  • Členom vernostného programu TRINITY Klub sa môže stať plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá spĺňa ďalej uvedené podmienky pre členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub. Členom programu nemôže byť právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba - podnikateľ. Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub.

 

 • Podmienkou vzniku členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub je spôsobilosť na právne úkony zákazníka, vyplnenie registračného formulára, vyjadrenie súhlasu s VP, udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov a udelenie súhlasu so zasielaním obchodných ponúk. Členstvo vo vernostnom programe nadobúda účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom si člen objednal v jednom z hotelov TRINITY ubytovanie aspoň minimálne na jednu noc, objednané ubytovanie riadne využil a zaň aj riadne a včas zaplatil. Nadobudnutím účinnosti členstva je člen oprávnený na všetky zľavy a benefity v zmysle týchto VP.

 

 • Člen programu je oprávnený čerpať zľavy a benefity vernostného programu TRINITY Klub výlučne prostredníctvom platnej TRINITY Karty. Člen programu je oprávnený čerpať zľavy zo služieb v rámci kreditného programu TRINITY Klub výlučne prostredníctvom dobitého kreditu na platnej TRINITY Karty.

 

 • TRINITY Karta je základnou identifikačnou kartou vernostného programu TRINITY Klub. Karta vždy obsahuje jedinečný čiarový kód, ktorý je zároveň identifikačným číslom zákazníka. Karta je určená pre autorizáciu člena vernostného programu.

 

 • Nakladanie s TRINITY kartou
  • Člen vernostného programu TRINITY Klub je oprávnený TRINITY Kartu používať v súlade s VP. V prípade zániku členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub je člen vernostného programu povinný TRINITY Kartu vrátiť TRINITY. V prípade, ak člen TRINITY Kartu nevráti bez zbytočného odkladu, ktorýkoľvek pracovník na akceptačnom obchodnom mieste TRINITY Klubu po predložení uvedenej TRINITY Karty, ktorej členstvo zaniklo, zabezpečí jej fyzické znehodnotenie.

 

 • Po zániku oprávnenia používať TRINITY Kartu zodpovedá člen vernostného programu TRINITY Klub za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku neoprávneného používania TRINITY Karty a zaväzuje sa ju v celom rozsahu nahradiť TRINITY.

 

 • TRINITY Karta je neprenosná na účely načítania bodov a využitia zľavy a na účely získania benefitov, pričom je platná len s platným dokladom totožnosti člena programu, na meno ktorého bola vydaná. V prípade využívania služieb v rámci kreditného programu prostredníctvom dobitého kreditu na Trinity karte je vydaná TRINITY karta prenosná (bližšie v podmienkach Kreditného programu v bode 8.9 VOP).

 

 • K akceptácii TRINITY Karty dochádza v označených akceptačných obchodných miestach TRINITY Klubu po predložení platnej TRINITY Karty.

 

 • Prostredníctvom TRINITY Karty sú členovia vernostného programu oprávnení v akceptačných miestach k využívaniu zliav, k načítaniu bodov do vernostného programu TRINITY Klub a k získaniu odmien podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke trinityklub.sk.

 

 • V prípade, ak člen vernostného programu nemá vo svojej osobnej dispozícií TRINITY Kartu, nie je oprávnený využívať zľavy, požadovať pričítanie bodov ani získať benefit z titulu členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub.

 

 • Poskytovanie zliav pre členov vernostného programu TRINITY Klub
  • Nákup za zvýhodnené ceny realizujú členovia vernostného programu TRINITY Klub prostredníctvom platných TRINITY Kariet v sieti akceptačných miest TRINITY Klub.

 

 • Body vo vernostnom (benefitovom) programe TRINITY Klub
  • Člen vernostného programu je oprávnený nakupovať v hoteloch TRINITY tovary, služby a produkty, za nákup ktorých získava po predložení platnej TRINITY Karty vernostné body. Body získava člen vernostného programu iba vtedy, ak pri platbe účtu v jednom z hotelov TRINITY je súčasťou plateného účtu aj ubytovanie na minimálne jednu noc. Pokiaľ je súčasťou plateného účtu aj ubytovanie na minimálne jednu noc, body budú pripísané za celú sumu zaplateného účtu. Pokiaľ nie je súčasťou plateného účtu aj ubytovanie na minimálne jednu noc, nebudú členovi vernostného programu pripísané žiadne body.

 

 • V prípade, že si člen vernostného programu TRINITY Klub zakúpi svoj pobyt (ubytovanie) cez sprostredkovateľa (cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru, zľavový portál, sprostredkovateľský portál a/alebo iné) a za tento pobyt (ubytovanie) zaplatí priamo sprostredkovateľovi, za takýto pobyt mu body pripísané nebudú.

 

 • V prípade, že si člen vernostného programu TRINITY Klub zakúpi svoj pobyt (ubytovanie) cez sprostredkovateľa (cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru, zľavový portál, sprostredkovateľský portál a/alebo iné) a za tento pobyt (ubytovanie) zaplatí priamo niektorému členovi aliancie TRINITY (HOTEL SENEC, a.s., ASPECT-VYHNE, a.s., DOMÉNA, s.r.o., TRINITY HOTELS, s.r.o), za takýto pobyt mu body pripísané nebudú.

 

 • Člen vernostného programu TRINITY Klub je oprávnený pred platbou účtu v jednom z hotelov TRINITY a po predložení platnej TRINITY Karty žiadať obsluhu a/alebo recepciu o pripísanie vernostných bodov na predloženú TRINITY Kartu.

 

 • Člen vernostného programu získa za každé jedno EURO zaplateného a zrealizovaného pobytu po predložení platnej TRINITY Karty v jednom z hotelov TRINITY jeden (1) vernostný bod.

 

 • TRINITY si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu vernostného bodu. V prípade zmeny hodnoty vernostného bodu oznamuje TRINITY novú hodnotu vernostného bodu na internetovej stránke www.trinityklub.sk. Účinnosť novej hodnoty vernostného bodu nastáva okamihom jej zverejnenia na internetovej stránke trinityklub.sk.

 

 • Člen vernostného programu dostáva informáciu o aktuálnom stave svojho bodového konta e-mailom, zvyčajne do 24 hodín po zaplatení a zrealizovaní pobytu v jednom z hotelov TRINITY.

 

 • Pri platbe účtu v jednom z hotelov TRINITY a zároveň pri predložení platnej TRINITY Karty je zamestnanec daného hotela povinný vydať pokladničný doklad, na základe ktorého je možné vykonať následnú kontrolu pripísaných vernostných bodov. V prípade, že hodnota pripísaných vernostných bodov nezodpovedá hodnote plateného účtu (aj keď boli splnené podmienky uvedené v bode 8.5.1.) alebo body neboli vôbec pripísané na konto, má člen vernostného programu právo reklamovať dodatočné pripísanie správnej hodnoty bodov. Podmienkou dodatočného pripísania bodov je zaslanie kópie pokladničného dokladu na adresu TRINITY: trinity@trinityhotels.sk.

 

 • V prípade, ak TRINITY zistí, že členovi vernostného programu boli pripísané vernostné body v rozpore s VP, má TRINITY právo odobrať neoprávnene pripísané vernostné body z konta člena vernostného programu.

 

 • Benefity vo vernostnom programe TRINITY Klub
  • Člen vernostného programu TRINITY Klub je oprávnený zameniť získané vernostné body za benefity, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na internetovej stránke www.trinityklub.sk. Člen programu je oprávnený zameniť vernostné body za benefit, za podmienok stanovených pri každom benefite.

 

 • V prípade , že benefit má vyššiu hodnotu – automaticky klient spadá do nižšej cenovej hladiny.

 

 • Strata, odcudzenie, poškodenie a vydanie náhradnej TRINITY Karty
  • Člen vernostného programu je povinný chrániť TRINITY Kartu pred jej stratou, poškodením, zneužitím a/alebo zničením. Je povinný zabezpečiť, aby sa TRINITY Karta nedostala k dispozícií neoprávnenej osobe.

 

 • Člen vernostného programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie TRINITY Karty bez zbytočného odkladu nahlásiť emailom na adresu: trinity@trinityhotels.sk.

 

 • Člen vernostného programu môže požiadať TRINITY v prípade straty, odcudzenia a/alebo poškodenia karty o vydanie novej TRINITY Karty na recepcii niektorého z hotelov TRINITY, na základe predloženia dokladu totožnosti.

 

 • Vydaním náhradnej TRINITY Karty s novým čiarovým kódom zostávajú všetky evidované záznamy na konte člena vernostného programu v platnosti a nová TRINITY Karta je priradená ku kontu ako aktuálne jediná platná, a pôvodná TRINITY karta bude znefunkčnená a zablokovaná.

 

 • Zablokovanie konta a zánik členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub
  • V prípade, ak člen vernostného programu poruší VP, je TRINITY oprávnená zablokovať konto člena vernostného programu TRINITY Klub, a to aj bez prechádzajúceho upozornenia. Za porušenie VP sa považuje najmä (i) používanie TRINITY Karty v rozpore s VP, (ii) poskytnutie TRINITY Karty tretej osobe, ktorá nie je oprávnená na využitie zliav, (iii) akékoľvek konanie člena vernostného programu, ktoré TRINITY vyhodnotí ako nevhodné, neetické a/alebo v rozpore s účelom a politikou vernostného programu TRINITY Klub. TRINITY si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť, či člen svojim konaním porušil VP s konečnou platnosťou.

 

 • Členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub zaniká:
 1. okamžitým zánikom členstva vo vernostnom programe z dôvodov uvedených v bode 8.8.3. VP;
 2. Vypovedaním členstva vo vernostnom programe podľa bodu 8.8.4. VP;
 3. Ukončením činnosti vernostného programu TRINITY Klub na základe rozhodnutia TRINITY.

 

 • Členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub zaniká okamžite, a to v prípade zistenia, že člen programu zneužil zľavy a/alebo benefity poskytované vernostným programom TRINITY Klub-u a/alebo neoprávnene poskytol TRINITY Kartu tretej osobe neautorizovanej k využitiu zliav, a/alebo iným spôsobom porušil VP alebo poskytol nepravdivé údaje v žiadosti o registráciu.

 

 • Člen vernostného programu a TRINITY sú oprávnení vypovedať členstvo vo vernostnom programe TRINITY Klub a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy ku dňu doručenia písomnej výpovede členovi alebo TRINITY. Pod písomnou formou sa rozumie aj zaslanie výpovede členstva prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty TRINITY trinity@trinityhotels.sk alebo adresu elektronickej pošty člena vernostného programu.

 

 • Ukončením členstva z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom stráca člen vernostného programu všetky práva a nároky, ktoré súviseli s členstvom vo vernostnom programe TRINITY Klub najmä nároky na všetky vernostné body pripísané na konte a zľavy a benefity vyplývajúce z členstva.

 

 • Kreditný program pre členov TRINITY Klubu
  • Na základe kreditného systému TRINITY Klubu poskytujú Hotely služby len relaxačného a zábavného charakteru, a to aj pre neubytovaných hostí. V kreditnom programe TRINITY Klub ponúka systém zliav na základe kreditného systému TRINITY a to prostredníctvom dobitia kreditu, čím sa TRINITY karta aktivuje a je možné ihneď čerpať služby z aktuálnej ponuky  hotelov TRINITY. Dobitý kredit a zľavy vyplývajúce z výšky kreditu je možné čerpať len na vstupy do wellness centra 4 Elements Aqua&Relax, Day Spa centrum – masážne procedúry a ošetrenia,  Foodie- škola varenia, Mediatro –súkromné kino, Game zone, MiniMe Club – detský kútik a ďalšie služby, ktoré daný hotel ponúka.  TRINITY Karta v prípade kreditného programu je prenosná a kredit na karte nie je časovo limitovaný.
  • Cena poskytovaných služieb.
   • Služby poskytované v rámci kreditného programu členom Trinity Klubu sú založené na využívaní TRINITY kariet.
   • Výška minimálneho nabitia kreditu sa realizuje v súlade s platným cenníkom. Výšku aktuálnych zliav a ceny pre členov Trinity Klubu nájdete na web stránke trinityhotels.sk.
   • Využité služby relaxačného alebo zábavného charakteru sa členovi TRINITY Klubu odčítavajú z disponibilného kreditu podľa platného cenníka.
   • Pri využití služieb Day Spa centra (masážne procedúry a ošetrenia)  sa členovi TRINITY Klubu poskytuje zľava stanovená v súvislosti s výškou dobitia kreditu. Výška zľavy na služby Day Spa je poskytovaná v súlade s platným cenníkom.
   • Hotel je oprávnený kedykoľvek zmeniť cenu dobitia kreditu a výšku zľavy poskytovaných služieb v rámci kreditných služieb Trinity klubu.
  • Platobné podmienky.
   • Cena za poskytnuté služby sú uhrádza z disponujúceho kreditu na TRINITY karte.
   • Cena za čerpané služby zo zakúpeného kreditu na TRINITY karte je evidovaná a podložená nefiškálnym dokladom.
  • Doba platnosti kreditu. Kredit dobitý na TRINITY karte je disponibilný na dobu neurčitú s účinnosťou od okamihu uhradenia sumy za dobitie kreditu.
  • Osobitné dojednania o právach a povinnostiach Hotela a Klienta.
   • Člen TRINITY Klubu sa zaväzuje rešpektovať prípadné kapacitné a iné obmedzenia v rámci Hotela, ktoré v danom období neumožňujú využitie služieb v rámci kreditného programu z TRINITY karty.

 

 • Ochrana osobných údajov
  • Člen vernostného programu vyplnením registračného formulára TRINITY Klubu berie na vedomie a výslovne súhlasí, že jeho osobné údaje poskytnuté vyplnením registračného formulára TRINITY Klub-u sú členmi Aliancie TRINITY a to spoločnosťami HOTEL SENEC a.s. (IČO: 35735953), ASPECT- VYHNE, a.s. (IČO: 36354694), DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282) a TRINITY HOTELS, s.r.o (IČO: 47038705) spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 • Člen vernostného programu vyplnením registračného formulára TRINITY Klubu výslovne súhlasí, aby členovia aliancie TRINITY spoločnosti HOTEL SENEC a.s. (IČO: 35735953), ASPECT- VYHNE, a.s. (IČO: 36354694), DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282) a TRINITY HOTELS, s.r.o (IČO: 47038705) osobné údaje poskytnuté vyplnením registračného formulára TRINITY Klubu spracovávali pre účely priameho marketingu, čím sa rozumie ponuka služieb TRINITY a obchodných partnerov TRINITY, zasielanie obchodných ponúk a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane krátkych textových správ odosielaných na mobilné telefóny v súlade s platnou legislatívou. Člen vernostného programu TRINITY Klub súhlasí najmä s tým, aby TRINITY osobné údaje, ktoré získa z registrácie zákazníka do vernostného programu TRINITY Klub a ďalej osobné údaje, ktoré získa v súvislosti s obchodným stykom so zákazníkom v rámci vernostného programu TRINITY Klub prostredníctvom elektronickej databázy zhromažďovalo, ukladalo na nosiče informácií, uchovávalo, sprístupňovalo určeným zamestnancom triedením, kombinovaním a vyhodnocovaním informácií pre marketingové účely. Osobné údaje sú spracovávané v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa (štát, PSČ, mesto, ulica, súpisné číslo), email, telefón, údaje o nákupoch, uplatnených zľavách a komunikácia s členmi vernostného programu.

 

 • Členovia aliancie TRINITY spoločnosti HOTEL SENEC a.s. (IČO: 35735953), ASPECT- VYHNE, a.s. (IČO: 36354694), DOMÉNA, s.r.o. (IČO: 31399282) a TRINITY HOTELS, s.r.o (IČO: 47038705) TRINITY ako prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného sprostredkovateľa, pričom zákazník berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ či sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazník udeľuje TRINITY na dobu trvania členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub a po ukončení členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub na dobu nevyhnutnú pre vysporiadanie vzájomných vzťahov z ukončeného členstva vo vernostnom programe TRINITY Klub, ktorá nepresiahne 60 dní.

 

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je platný do odvolania tohto súhlasu. Udelenie je dobrovoľné a člen vernostného programu môže svoj súhlas podľa bodu 8.9.1. kedykoľvek odvolať, a to bezplatne písomným oznámením na kontaktnú adresu vernostného programu TRINITY Klub.

 

 • Zákazník TRINITY, ktorý poskytol TRINITY osobné údaje má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov (najmä práva podľa ustanovení § 20 zákona o ochrane osobných údajov, ako aj práva podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka).

 

 • Každý člen vernostného programu TRINITY Klub je v prípade zmeny svojich osobných údajov povinný tieto údaje aktualizovať a to e-mailovým oznámením na adresu: trinity@trinityhotels.sk.

 

 • Záverečné ustanovenia Pravidiel TRINITY klubu
  • Body, ktoré Člen vernostného programu nadobudol k 1.januáru 2017, zostávajú zachované.
  • Pri použití pobytového poukazu s názvom „VIP TRINITY POBYT“ sa naň aplikuje nasledovný postup. Pokiaľ je už poukaz rezervovaný (najneskôr 7 dní pred pobytom) a Klient na tento „VIP TRINITY POBYT“ nenastúpi, poukaz bude považovaný za využitý.
  • Zľavy, benefity a všetky ďalšie výhody pre členov vernostného programu TRINITY Klub nie sú právne vymáhateľné.
  • TRINITY je oprávnená Všeobecné pravidlá vernostného programu TRINITY Klub meniť z dôvodu zmeny politiky TRINITY v oblasti poskytovania výhod zákazníkom TRINITY v rámci vernostného programu TRINITY Klub, zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, zmeny príslušných právnych predpisov alebo z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.
  • TRINITY je povinná zverejniť aktuálne znenie VP na internetovej stránke www.trinityklub.sk. V prípade, ak TRINITY jednostranne zmení VP, zaväzuje sa ich zverejniť na internetovej stránke trinityklub.sk.
  • Kontaktná adresa vernostného programu TRINITY Klub: TRINITY HOTELS, Slnečné jazerá – sever 2561, 903 01 SENEC, Tel.: 18 333, Mail: trinity@trinityhotels.sk, Web: trinityhotels.sk.

 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok, Reklamačný poriadok a Všeobecné podmienky TRINITY Klubu.

 

 • Tieto (i) Všeobecné obchodné podmienky, (ii) Ubytovací poriadok, (iii) Reklamačný poriadok a (iv) Všeobecné podmienky TRINITY Klubu sú platné a účinné od 1.januára 2017.

 

 • Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, Ubytovacieho poriadku, (iii) Reklamačného poriadku a (iv) Všeobecných podmienok TRINITY Klubu, boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosť ostatných ustanovení.

 

 • Všetky majetkové spory, ktoré sa netýkajú spotrebiteľov, a ktoré vzniknú zo zmluvy alebo objednávky podľa týchto VOP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava (ďalej aj ako len „rozhodcovský súd“) v prípade, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde; rozhodcovské konanie bude vedené podľa jeho vnútorných predpisov (http://www.centre-adr-europe.com/), a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa podrobia rozhodnutiu rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Táto rozhodcovská zmluva sa stáva účinnou až dňom, kedy ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tejto zmluvy, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na rozhodcovskom súde.

 

 • Zmeny alebo doplnenia zmluvy uzatváraných podľa týchto VOP, prevzatia žiadosti alebo zmeny obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich Hotel písomne akceptuje potvrdí klientovi. Jednostranné zmeny alebo doplnenia vykonaní hosťom bez akceptácie Hotelom sú neúčinné.

 

 • Hosť svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre potreby spoločnosti (I) Hotel Senec - HOTEL SENEC a.s., sídlo: Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, IČO: 35735953; (II) Hotel Sitno - ASPECT Vyhne, a.s., so sídlom Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, IČO: 36354694; (III) Atrium Hotel - DOMÉNA, s.r.o., so sídlom Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31399282;

ako aj hotelovej Aliancie TRINITY, ktorej členom okrem jednotlivých Hotelov je aj spoločnosť TRINITY HOTELS, s.r.o., sídlo: Slnečné jazerá – sever 2561, 903 01  SENEC, IČO: 47038705. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely hotela a/alebo hotelovej Aliancie TRINITY v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, že hrubo poruší svoje povinnosti alebo dobré mravy, má Hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby pred uplynutím dohodnutého času. Hosť svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, Ubytovacím poriadkom, Cenníkom Hotela, Reklamačným poriadkom a Všeobecnými podmienkami TRINITY Klubu.

Fotogaléria -

 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov

Fotogaléria -

 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov

Fotogaléria -

 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov
 • Všeobecné obchodné podmienky hotelov